افزایش مراجعات بیماران

با تجهیز شدن مرکز درمانی شما به دستگاه رگ یاب مراجعات بیماران

افزایش می یابد . زیرا این یک موقعیت تجاری فوق العاده است تا از سایر مراکز پیشی بگیرید . بیمارانی که به مرکز شما مراجعه می کنند با تجربه ی استفاده از رگ یاب در طی روند درمان خود، بار بعدی نیز مراجعه کرده و شما را به سایرین معرفی می کنند . بعلاوه که استرس عمومی فضای درمانی از بین می رود . از خود پرستاران گرفته تا بیماران در فضایی آرام به بدون استرس و اضطراب روند درمان را طی می کنند . این تجربه در ایران برای مراکز مهیا نبوده . اما امروز این فرصت بوجود آمده تا با خرید دستگاه رگ یاب بتوانید از مزایایی که پیش تر ذکر کردیم بهره مند شوید .

یکی از مهمترین استانداردهای ضروری در برنامه های بیمارستانی علاوه بر ایمن سازی محیط بیمارستان داشتن سیاستی منسجم جهت انجام تزریقات ایمن، تزریق خون و آمادگی برای پذیرش بیمارانی است که در حالت کما به اورژانس آورده شده و امکان گرفتن رگ برای آنها در حالت عادی امکان پذیر نمی باشد.چنانچه در این موارد بیمارستان دارای کمبود و نقصی باشد می تواند به شکایت احتمالی همراهان بیمار منجر شود .

از آنجایی که چنین وضعیتی به طور روتین در کلیه مراکز درمانی به صورت روزانه اتفاق می افتد شرکت داتام تجهیز فرهان با استفاده از پیشرفته ترین فناوری های پزشکی نسبت به تولید دستگاه رگ یاب اقدام نموده است که تامین این نیاز حیاتی، موجبات رضایت همراهان بیمار را فراهم آورده و موجبات افزایش مراجعات به این مرکز درمانی را فراهم خواهد آورد ضمن اینکه داشتن دستگاه رگ یاب می‌تواند سطح استاندارد مرکز درمانی را ارتقا دهد.