قیمت مناسب رگیاب ها

قیمت رگ یاب های تولید شده توسط شرکت داتام تجهیز فرهان بسیار مناسب و اقتصادی تنظیم شده اند تا همه بتوانند از عهده خرید رگیاب بر آبند.