مراقبت های عمومی

مراقبت های عمومی

ارزیابی وریدی با دستگاه رگیاب اولین قدم ضروری در درمان های IV است.

 

رگ یاب داتام در حوزه مراقبت های عمومی

در بخش مراقبت های عمومی دستگاه های رگ یاب داتام می توانند سطح بهبود خدمات را افزایش و بهبور بخشد.