قابل استفاده برای همه

بدلیل اسکن خودکار پوست توسط سنسورهای دستگاه رگیاب، این دستگاه برای تمامی سنین قابل استفاده است . چه از نظر سنی، جنسیتی و نوع ژنتیک پوست . به همین دلیل این یک رگیاب همه کاره به شمار می رود .