مراکز مراقبت طولانی مدت

دستگاه رگ یاب در مراکز تصویر برداری

هزینه IVS ناموفق در مراقبت طولانی مدت

در مراکز مراقبت طولانی مدت، بسیاری از شرایط رایج که منجر به بستری مجدد در بیمارستان می شود، با درمان IV قابل درمان هستند. بنابراین دسترسی به رگ‌ها می‌تواند به معنای تفاوت بین بازگرداندن یک بیمار از منزل به بیمارستان و نگه داشتن او در مرکز باشد. در نتیجه بازگرداندن بیمار در منزل به بیمارستان پیامدهای منفی برای امکانات، بیمارستان ها و سایر بیماران دارد.

درمان IV می تواند در بسیاری از شرایطی که منجر به بستری مجدد در بیمارستان می شود، حیاتی باشد. شرایطی مانند نارسایی احتقانی قلب، عدم تعادل الکترولیت ها، سپسیس و عفونت های تنفسی و مجاری ادراری ممکن است با درمان IV درمان شوند. رگیاب داتام تجهیز می تواند به تسهیل دسترسی IV کمک کند.

درمان IV می تواند در بسیاری از شرایطی که منجر به بستری مجدد در بیمارستان می شود، حیاتی باشد.

شرایطی مانند نارسایی احتقانی قلب، عدم تعادل الکترولیت ها، سپسیس و عفونت های تنفسی و مجاری ادراری ممکن است با درمان IV درمان شوند. رگ یاب داتام VNS6 می تواند به تسهیل دسترسی IV کمک کند.