دستگاه رگ یاب در مراکز تصویر برداری

دستگاه رگ یاب در مراکز تصویر برداری

هزینه تلاش های ناموفق

در مراکز تصویربرداری، دسترسی وریدی برای تجویز رنگ کنتراست می‌تواند یکی از ضروریات این روش باشد.بنابراین دسترسی به رگ‌ها می‌تواند به معنای تفاوت بین انجام تصویربرداری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان‌بندی مجدد قرار ملاقات باشد. و فرستادن بیماران می تواند پیامدهای منفی برای بیماران داشته باشد.