دیگر زمان خرید یک رگیاب است

یکی از امور روتین در مراکز درمانی انجام تزریق یا خونگیری است . اما پیدا کردن رگ مناسب برای پرستاران و بیماران عملی بسیار استرس زاست . داتام تجهیز فرهان جهت رفع این مشکل اقدام به طراحی و تولید رگ یاب غیرتماسی لیزری کرده که آخرید مدل آن VNS6بوده و بدون نیاز به تماس با پوست رگ های بیمار را بصورت زنده در نمایشگر خود نشان می دهد .